Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 33 "Jacek i Agatka" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony WWW.

Data publikacji strony internetowej: 2018-10-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-14

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Przedszkole Nr 33 im. "Jacek i Agatka"
ul. M.Curie -Skłodowskiej 36 a
85-094 Bydgoszcz
tel.: 523414343
e-mail: p33@edu.bydgoszcz.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Braciszewska, Barbara Piotrowska-Giczela, , p33.dyrektor@edu.bydgoszcz.pl; przedszkole.basia@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 523414343. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku przedszkola prowadzi ogólnodostępne wejście główne  znajdujące się od ul. M.C. Skłodowskiej, oraz  drugie dodatkowe wejście dla personelu i dzieci, od strony placu zabaw. Wejścia bez  podjazdu i windy.

Przed wejściem na teren przedszkola znajduje się ogólnodostępny parking, brak  miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek dwukondygnacyjny, brak windy wewnątrz, na parterze hol dla rodziców, szatnia dla dzieci, kuchnia, dwie sale zabaw.

Na piętrze niewielki korytarz, dostępny dla dzieci i personelu placówki, 4 sale zabaw, biblioteka i pokój nauczycielski/logopedyczny.

Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym w strefie rodzica/ interesanta.

Kancelaria oraz gabinet dyrektora przedszkola, znajdują się na parterze budynku przedszkola.